Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Aanmelden
 • Christoffelschool
  Polstraat 33
  6942 VK Didam
  T 0316 - 22 16 15
  F 0316 - 29 40 71
  info@christoffelschool-didam.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking of hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Veilig

 • Goed onderwijs is ook veilig onderwijs. In een veilige omgeving en in een veilig klimaat komen leerlingen optimaal tot leren en ontwikkeling. Daarom besteedt onze school aandacht aan het verder ontwikkelen en borgen van de fysieke en sociale veiligheid.

De school moet een plek zijn waar rust heerst, waar leerlingen, personeel en ouders/verzorgers zich thuis voelen en zich veilig weten, en waar alle betrokkenen op een respectvolle, prettige manier met elkaar omgaan.

Preventie en respect voor andermans spullen, geloof, afkomst en overtuiging staan hierin centraal. Om de veiligheid van leerlingen en medewerkers te garanderen, bieden we begrenzing waar dat nodig is.

Veilig op school

Onze school heeft een schoolveiligheidsplan. Hierin staat hoe wij als school een veilig klimaat voor onze leerlingen en medewerkers realiseren. In het plan worden procedures en gedragsregels voor de fysieke en sociale veiligheid beschreven. Hierin komen vooral preventieve maatregelen aan de orde, om ongewenst gedrag of onveilige situaties zo veel als mogelijk te voorkomen. Mocht er zich toch een incident voordoen, dan zijn protocollen opgenomen waarin de aanpak en afhandeling beschreven staan. Het schoolveiligheidsplan ligt bij onze administratie ter inzage en staat op onze website.
De veiligheid is een belangrijk onderdeel van het schoolklimaat. Wij zijn continu bezig met het verbeteren van processen op het gebied van arbo en
brandveiligheid van het gebouw. Met de leerlingen oefenen we het ontruimen van het gebouw om in geval van calamiteiten de acties hierbij zo goed
mogelijk te laten verlopen. We oefenen dit tweemaal per jaar. Eenmaal aangekondigd en eenmaal onaangekondigd.

Preventie

We besteden veel aandacht aan het onderhouden en steeds verder ontwikkelen van een veilig klimaat. Dit doen we actief door scholing en training van onze medewerkers en heldere regels en protocollen over wenselijk en onwenselijk gedrag.

Grensoverschrijdend gedrag

Op onze school hanteren wij de regel: ‘Ik gedraag me respectvol’. Deze basisregel zorgt ervoor dat iedereen zich op onze school veilig kan voelen. Bij grensoverschrijdend gedrag wordt er ingegrepen. De school hanteert hiervoor de time-outmaatregel. Dit betekent dat een leerling uit de conflictsituatie wordt gehaald en dat er in een (een-op-een) gesprek wordt gezocht naar een oplossing voor het probleem. De time-out is kortdurend en niet als straf bedoeld.
 
Wanneer een leerling een gevaar vormt voor anderen of voor zichzelf, is het soms nodig hem vast te pakken. Dit gebeurt op een pedagogisch verantwoorde manier en is vastgelegd in het protocol Fysiek Ingrijpen. Als er fysiek is ingegrepen, neemt de leraar contact met de ouders op. Het doel van de time-out en het ingrijpen van leraren in conflictsituaties is om de leerling en zijn omgeving te beschermen en veiligheid te bieden. Als een leerling fors grensoverschrijdend gedrag vertoont, krijgt de leerling een externe time-out. Dit betekent dat hij de volgende dag niet welkom is op school. Deze dag wordt op school gebruikt om ons te bezinnen op de vervolg-aanpak. Na een gesprek en hernieuwde afspraken met ouders en de leerling, mag de leerling weer naar school komen. Uiteraard gebeurt dit alles in overleg met u.

Schade

Als een leerling een eigendom van de school beschadigt, verhalen we de kosten op de ouders. Dit geldt ook voor boeken die we in bruikleen hebben gegeven.

De Vreedzame School

De Vreedzame School is een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. De Vreedzame School beschouwt de groep en de school als een leefgemeenschap, waarin leerlingen zich gehoord en gezien voelen. Ze krijgen een stem en leren openstaan voor verschillen tussen mensen en deze te overbruggen, conflicten vreedzaam op te lossen, een bijdrage te leveren aan het algemeen belang en actief verantwoordelijk te zijn voor de gemeenschap. Leerlingen ervaren dat het uitmaakt dat ze er zijn en dat ze ertoe doen. De Vreedzame School is een aanpak waarin de eigen kracht van de leerlingen centraal staat. Dat vraagt uiteraard ook een bepaalde houding van het personeel. Via de nieuwsbrief wordt u regelmatig over dit programma geïnformeerd.

Begeleiding Schoolzwemmen

Op onze school krijgen de leerlingen naast bewegingsonderwijs ook zwemmen aangeboden. De leerlingen die in leerroute 5 of 6 zitten, krijgen in groep 4 en 5 één keer per week bewegingsonderwijs en ze gaan één keer per week schoolzwemmen. Met name in de onderbouw is een-op-een begeleiding van groot belang. Hiervoor doen we een beroep op u als ouder. Indien u voor uw kind geen begeleiding heeft, kan hij helaas niet meezwemmen.

Veilig op school

:

Help (nieuw venster)