Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Christoffelschool
  Polstraat 33
  6942 VK Didam
  T 0316 - 22 16 15
  F 0316 - 29 40 71
  info@christoffelschool-didam.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking of hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Ons onderwijs

 • Het onderwijs richten we zo in, dat elke leerling een ononderbroken ontwikkelingsproces doorloopt.
Hierbij kijken wij niet naar wat een kind niet kan, maar juist naar wat hij wel kan. We maken gebruik van eigentijdse methodes, die aangepast zijn aan het ontwikkelingsniveau van uw kind.

Ons onderwijs is ingedeeld volgens de drie uitstroomprofielen dagbesteding, arbeid en vervolgonderwijs. Daarbinnen zijn de groepen ingedeeld op leerroute. Het belangrijkste doel van ons onderwijs is dat onze leerlingen hun mogelijkheden zo goed mogelijk benutten. De basisprincipes hierbij zijn:
- het bevorderen van de competentie (geloof en plezier in eigen kunnen);
- het bevorderen van de relatie (het gevoel dat mensen je waarderen en met je willen omgaan);
- het bevorderen van de autonomie (het gevoel dat je iets kunt ondernemen, zonder dat anderen je daarbij moeten helpen).
 
Het einddoel is altijd een zo geïntegreerd en zelfstandig mogelijke plaats in de samenleving. Wonen, dagbesteding of werk, burgerschap en vrijetijdsbesteding zijn hiervan de belangrijkste onderdelen.
 
We hebben extra zorg en aandacht voor de schoolse vakken, zoals taal, rekenen en lezen. Ook hebben we extra aandacht voor de vakgebieden ‘Leren Leren’, sociaal-emotionele ontwikkeling, zelfredzaamheid, communicatie en sociale vaardigheden.

Leerroutes en uitstroomprofielen

Onze school biedt de volgende leerroutes met bijbehorende uitstroomprofielen:
- Leerroute 1 voortgezet speciaal onderwijs
- Leerroute 2 voortgezet speciaal onderwijs
- Leerroute 3 voortgezet speciaal onderwijs
- Leerroute 4 voortgezet (speciaal) onderwijs, praktijkonderwijs
- Leerroute 5 voortgezet (speciaal) onderwijs, praktijkonderwijs
- Leerroute 6 vervolgonderwijs; vmbo, havo, vwo
 
Daarnaast behoort (tussentijdse) uitstroom naar een reguliere school tot de mogelijkheden wanneer uw kind op een reguliere school de ondersteuning kan krijgen die nodig is.

Onderwijsaanbod

We stemmen ons onderwijs af op de kerndoelen die gelden voor het speciaal onderwijs.
 
Leerroute 1
Leerlingen in leerroute 1 bieden we de volgende vakgebieden: communicatie, sensomotoriek, sociaal- emotionele ontwikkeling, spel en zelfredzaamheid.
 
Leerroute 2, 3 en 4
Leerlingen in leerroute 2, 3 en 4 bieden we de volgende vakgebieden: ‘Leren Leren’, mondelinge taal, schriftelijke taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling, omgaan met de media, oriëntatie op ruimte, oriëntatie op tijd, spelontwikkeling, wonen en vrije tijd, zintuiglijke en motorische ontwikkeling, natuur en techniek.
 
Leerroute 5 en 6
Aan de leerlingen in leerroute 5 en 6 geven we onderwijs in de volgende hoofdvakken: rekenen, taal, voorbereidend lezen (taal- en leesontwikkeling voor jonge leerlingen), voortgezet technisch lezen, begrijpend lezen, schrijven, spelling en wereldoriëntatie.

Kerndoelen

De kerndoelen voor het speciaal onderwijs vormen het uitgangspunt van ons onderwijs. Om de kerndoelen te halen, maken we gebruik van leerlijnen. De leerlijnen geven per leerjaar aan welke stappen genomen moeten worden en welke deelvaardigheden beheerst moeten worden om het einddoel te bereiken.

Leerlijnen

Om elke leerling individueel recht te doen en zo goed mogelijk onderwijs op maat te bieden, is het leerstofaanbod opgedeeld in leerlijnen: kleine stapjes in de leerstof waardoor we goed kunnen aangeven welke stof de leerling op dat moment moet oefenen. We bieden de volgende hoofdvakken: rekenen, taal, voorbereidend lezen (taal- en leesontwikkeling voor jonge leerlingen), aanvankelijk lezen (voor beginnende lezers), voortgezet technisch lezen, begrijpend lezen, schrijven, spelling en wereldoriëntatie. We doen dit met behulp van moderne ICT-middelen, zoals smartboards en sociale media.

Leren leren

Onze leerlingen hebben door hun problematiek veel moeite met werkhoudingsaspecten, zoals omgaan met uitgestelde aandacht, plannen en doorwerken. Daarom  besteden we hier extra aandacht aan met behulp van de leerlijn ‘Leren leren’. Ook hierbij hebben we een onderscheid gemaakt in de uitstroom vmbo basis/kaderberoepsgerichte leerweg en vmbo theoretische leerweg/havo. Elke week wordt er geoefend met onderdelen van deze leerlijn in de les.

Relatie instroom en uitstroom

Het merendeel van onze leerlingen stroomt in vanuit de kinderdagcentra. In een aantal gevallen zien we tussentijdse instroom van het speciaal basisonderwijs, basisonderwijs of andere scholen van speciaal onderwijs.
Na groep 8 verlaten de leerlingen onze school en gaan naar het vervolgonderwijs. We geven hiervoor vanuit de school een onderbouwd advies, gericht op het niveau van uitstroom. De leerlingen zijn dan meestal 12 jaar. Het grootste deel van onze uitstroom is gericht op het voortgezet speciaal onderwijs. Sommige leerlingen stromen uit naar het praktijkonderwijs.
Onze leerlingen met een normaal of hoog IQ stromen uit naar vmbo basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg of theoretische leerweg of havo. Bij tussentijdse uitstroom gaat een aantal leerlingen naar het speciaal basisonderwijs.
Om tot een juist advies te komen, doorlopen we een zorgvuldig traject waarin we u en uw kind meenemen.

Doorstroming

In principe gaat een leerling op basis van leeftijd door naar een volgende bouw. Soms is het in het belang van het kind dat hij eerder of later naar een bouw overgaat. We overleggen dit altijd met de ouders.

Resultaten en opbrengsten van ons onderwijs in de afgelopen jaren

 

Bovenstaande cijfers gaan alleen over leerlingen in leerroute 1 tot en met 4. Onze leerlingen ontwikkelen zich volgens de verwachtingen zoals opgesteld in het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).

Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) en handelingsplan

Ons onderwijs is afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van onze leerlingen en is zo ingericht dat er een ononderbroken ontwikkelingsproces kan plaatsvinden. Op basis van de mogelijkheden van de leerling wordt het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) vastgesteld. Hierbij brengen wij de verwachtingen in beeld om vervolgens het juiste onderwijsaanbod te bepalen. Dat onderwijsaanbod beschrijven we in het handelingsplan voor onze kernvakken taal/lezen, rekenen, Leren leren en sociaal-emotionele ontwikkeling. De doelen waar we naar streven, zijn afhankelijk van het niveau en de ondersteuningsbehoefte van de leerling.
 
Het niveau wordt bepaald door resultaten op het gebied van cognitieve mogelijkheden (IQ), schoolse vaardigheden, communicatieve en sociaal-emotionele redzaamheid, zelfredzaamheid, en Leren leren. Daarbij spelen factoren die van invloed zijn op het functioneren van de leerling ook een belangrijke rol in het bepalen van het onderwijsaanbod. Evaluatie van het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) vindt minstens één keer per jaar plaats. Als het nodig is, kunnen we de uitstroombestemming en daarmee de leerroute in het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) bijstellen. Het OPP wordt ter accordering en ondertekening voorgelegd aan de ouders. Het handelingsplan wordt twee keer per jaar opgesteld en geëvalueerd en ter accordering en ondertekening voorgelegd aan de ouders.

Ons Onderwijs

:

Help (nieuw venster)