Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Christoffelschool
  Polstraat 33
  6942 VK Didam
  T 0316 - 22 16 15
  F 0316 - 29 40 71
  info@christoffelschool-didam.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking of hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Handelingsplan

 • In het speciaal onderwijs werken we met een handelingsplan, waarin we beschrijven op welke manier we aandacht geven aan facetten die van belang zijn voor de toekomst zoals: inschakelen bij het opruimen, geven van taken, zelfstandig aan- en uitkleden, enz.

Groepsplanbespreking

Op basis van de leerroutes van de leerlingen stelt de groepsleraar elk halfjaar doelen op voor de te geven vakgebieden. De groepsleraar bundelt deze doelen tot een groepsplan, dat hij elk jaar bespreekt met de groepsleiding en de intern begeleider (ib’er). Hierbij wordt gekeken of de gestelde doelen volgens de leerroute zijn en van welke didactische middelen (methoden etc.) de leraar gebruik gaat maken. In de groepsplanbespreking bespreken de groepsleraar en de intern begeleider de vorderingen van de leerling. Tijdens het gesprek over het handelingsplan wordt dit ook met de ouders besproken.

Leerlingbespreking

In de leerlingbespreking bespreken we leerlingen die de verwachte doelen niet halen of niet gehaald hebben. Ook bespreken we andere vragen rondom de leerling, zoals gedrag, hoe speciale hulp of zorg te geven, welke methodiek ingezet kan worden om de doelen alsnog te halen. Bovendien is het mogelijk de orthopedagoog hierbij te betrekken.

Leerlingvolgsysteem en toetsing

We volgen de ontwikkelingen van de leerlingen op verschillende manieren. Naast observatiegegevens van de leraar hanteren wij op onze school methodeafhankelijke en methodeonafhankelijke toetsen. Methodeafhankelijke toetsen worden gebruikt als afsluiting van een bepaalde hoeveelheid leerstof. Als de leraar een onderwerp heeft behandeld, kan hij met een methodeafhankelijke toets direct en vrij eenvoudig zien of de leerling zich de stof eigen heeft gemaakt en kan toepassen. Ook is dit een belangrijke bron om na te gaan of de leerstof en manier van lesgeven aansluit bij de leerlingen.

Cito

Twee keer per jaar, in oktober en april, zijn de toetsweken (zie jaarplanner). Voor de leerlingen in leerroute 2, 3 en 4 nemen we standaard de toetsen van het Cito voor zeer moeilijk lerende leerlingen af. De toetsen bevatten een observatiesysteem. Tijdens een toetsactiviteit met een individuele leerling of een groepje leerlingen observeert de leraar in een meer ongedwongen situatie welke doelen de leerling beheerst op het gebied van rekenen of taal. Uit de toets komt een score die omgezet kan worden naar een (globaal) niveau op de leerlijnen voor zeer moeilijke lerende leerlingen.
 
Voor rekenen zijn er toetsen over getallen en bewerking en toetsen op het gebied van meten, tijd en geld. Voor taal ligt de focus op mondelinge communicatie. Voor leerlingen vanaf niveau 6 in leerroute 4 nemen we Cito-toetsen technisch lezen, begrijpend lezen en rekenen voor speciale leerlingen af. Dit zijn aangepaste toetsen voor de leerstofgebieden begrijpend lezen, spelling en rekenen/wiskunde. Voor de leerlingen in leerroute 5 en 6 nemen we de reguliere Cito-toets af.

Rapport

In januari/februari en juni krijgen de leerlingen een rapport. Hierin treft u een overzicht aan van de gemaakte vorderingen van uw kind. Het rapport wordt opgesteld voor de leerling.

Leerlingdossier

De groepsleraar en intern begeleider houden de gegevens van observatie en toetsing van elke leerling bij in een leerlingdossier. Dit dossier gaat ieder jaar mee naar de volgende groep. 

 

Leerlingenzorg

:

Help (nieuw venster)